Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

ลักษณะทั่วไป

ความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลหงาวเล่าสืบกันมาว่าเมือประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากชาวเมืองน่านทางตอนบน เช่น ปัจจุบันเป็นอำเภอปัว อำเภอนาน้อย อำเภอนาเหลือง เป็นต้น และชาวเมืองลำพูน อำเภอลี้ และเมืองแพร่บางส่วน ได้บุกเบิกครั้งแรกโดยการนำของท่านพญาขันธ์ เพราะเห็นว่ามีที่ดินรกร้างและเต็มไปด้วยต้นตาลมากมายจนมืดครื้มไปทั่ว และมีผู้คนเดินทางสัญจรผ่านไปมาได้เข้ามาอาศัยร่มเงาพักผ่อน จึงสร้างศาลาที่พักริมทางและสร้างหมู่บ้านขึ้นครั้งแรกตั้งอยู่ที่บ้านศาลาวาสก่อนซึ่งเป็นหมู่ที่ 4 ในปัจจุบันและเริ่มขยายพื้นที่บริเวณสถานที่ตั้งหลายหมู่บ้านในตำบลหงาวทุกวันนี้ และเป็นหมู่บ้านแรกลักษณะที่ราบลุ่มมีการปลูกต้นเมี้ยง มีป่าไม้นานาชนิดเป็นจำนวนมาก “ ตำบลหงาว “ มาจากชื่อของแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลคือ
“ แม่น้ำหงาว “

ที่ตั้ง

พื้นที่เทศบาลตำบลหงาว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเทิง ประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 88.4 ตารางกิโลเมตร ( 55,250 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำหงาว แม่น้ำลาว ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตบริการ 20 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขา บริเวณพิกัด B P 316821 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงลำห้วยต่อคา บริเวณพิกัด B P 325812 ไปตามลำห้วย ผ่านถนนสายป่าบง - ปางค่า บริเวณพิกัด B P 352798 ตามลำน้ำหงาว ไปทางทิศใต้ถึงลำห้วยโป่งไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่ดอยเอียน บริเวณพิกัด B P 401790 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณดอยเอียน บริเวณพิกัด B P 401790 ไปทางทิศใต้ตามสันเขา บริเวณพิกัด B P 410772 ซึ่งเป็นเขตรอยต่อจังหวัดเชียงราย - พะเยา ไปตามแนวลำห้วยผาลาดน้อย และลำห้วยผาลาดสิ้นสุดที่ลำห้วยผาลาดบรรจบกับลำน้ำแม่ลาว บริเวณพิกัด B P 353723 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อตำบลเชียงแรง กิ่งอำเภอภูซาง และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบลำห้วยผาลาดและลำน้ำแม่ลาว บริเวณพิกัด B P 298757 รวมระยะทางด้านทิศใต้ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่ลาว และถนนทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณพิกัด B P 288757 ไปตามสันเขาทางทิศเหนือ ถึงดอยริว ดอยม่อนจะโก้ สิ้นสุดที่สันเขา บริเวณพิกัด B P 316821 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตรประชากร
ประชากรจำนวนทั้งสิ้น 10,322 คน แยกเป็นชาย 5,197 คน หญิง 5125 คน
มีจำนวน 2,799 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรแฝง 49 คน
- จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 112 คน
- ความหนาแน่นของประชากร 127 คน/ตร.กม.
- อัตราการเพิ่มของประชากร ตั้งแต่ปี 2544 - 2545 ร้อยละ 5.29
- อัตราการเพิ่มของประชากร ตั้งแต่ปี 2545 - 2546 ร้อยละ 4.29ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การถือครองที่ดิน
เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 60% และมีพื้นที่
เกษตรอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 40% เกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง มีเพียงส่วนน้อยประมาณ 20% ของเกษตรกรทั้งหมดที่ไปรับจ้างทำงานที่อื่นหรือต่างจังหวัดหลังว่างจากฤดูการทำนา
รายได้เฉลี่ย 27,695 ต่อคนต่อปี

ด้านอาชีพ
ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหงาว มีอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
1. อาชีพเกษตร ประมาณร้อยละ 90
2. การค้าขายธุรกิจส่วนตัว ประมาณ ร้อยละ 2
3. รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 4
4. รับราชการ ประมาณร้อยละ 4

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั้มน้ำมันขนาดกลาง 4 แห่ง
- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) 2 แห่ง
- โรงสีข้าว 37 แห่ง
- โรงบ่มใบยา 1 แห่ง
- โรงงานผลิตซีเมนต์บล๊อก 1 แห่ง
- โรงแรมขนาดเล็ก (รีสอร์ท) 2 แห่ง

สภาพสังคม
สถานศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง
(เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมต้น 1 แห่ง)
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 20 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 16 แห่ง
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง

การคมนาคม
- สายเทิง - เชียงคำ
- สายเทิง – เวียงแก่น

พื้นที่ป่าไม้
ตำบลหงาวมีพื้นที่ป่าทั้งหมด จำนวน 36,015 ไร่

สินค้าที่มีชื่อเสียง
- เครื่องหวาย หมู่ที่ 3
- ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง หมู่ที่ 10

ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
รวมกลุ่มทุกประเภท 33 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้
- กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม
- กลุ่ม อสม. 18 กลุ่ม
- กุล่มผู้สูงอายุระดับตำบล 1 กลุ่ม
- กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม

สภาพโดยทั่วไป
การพาณิชยกรรมและบริการ
- ตลาดสด 2 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป 93 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
- สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ตาม พรบ. สาธารณสุข 4 แห่ง

การอุตสาหกรรม

- โรงงานอุดสาหกรรม 1 แห่ง

การท่องเที่ยว

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง
- จำนวนนักท่องเที่ยว 2,000 คน
- รายได้จากการท่องเที่ยว 60,000 บาท

ด้านสังคม

- จำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือน 2,744 ครัวเรือน

 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 243581 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์